Bradley University
all games
Nov. 24, 2013 NCAA 2013 2 Bradley University 1 - 3 University of California, Berkeley Edwards Stadium Ali Hicock 1413 1
Nov. 21, 2013 NCAA 2013 1 Bradley University 3 - 2 Northwestern University Lakeside Field Keith Angel 619 1
Nov. 20, 2011 NCAA 2011 2 Bradley University 2 - 3 University of Louisville Cardinal Stadium (Louisville) 1
Nov. 17, 2011 NCAA 2011 1 Bradley University 2 - 1 Loyola University Chicago Shea Stadium Abbey Okulaja 740 1