Aug. 6, 1972 ASL2 1972 Philadelphia Spartans 4 - 1 Washington Cavaliers 1
July 16, 1972 ASL2 1972 Nor'East United 1 - 0 Washington Cavaliers Washington D.C. 1