Oita Trinita

gp gs min g
Fernandinho 1 1 90 0
Takahashi 1 1 90 0
Kotegawa 1 1 90 0
Higashi 1 1 90 1
Tsubouchi 1 0 0
Kanazaki 1 1 90 0
Maeda 1 0 0
Nishasawa 1 0 0
Ienaga 1 0 0
Uemoto 1 1 90 0
Umeda 1 0 0
Morishige 1 1 90 0
Sumida 1 0 0
Inoue 1 1 90 0
Nishikawa 1 1 90 0
Edmílson 1 1 90 0
Fujita 1 1 90 0