Shanghai Hongkou Football Stadium, Shanghai

1985 Guinea U-17 1 - 1 Nigeria U-17 1
1985 Hungary U-17 1 - 3 Nigeria U-17 1
1985 Hungary U-17 3 - 0 Qatar U-17 1
1985 Brazil U-17 2 - 0 Mexico U-17 1
1985 Mexico U-17 3 - 1 Qatar U-17 1
1985 Brazil U-17 0 - 1 Hungary U-17 1
1985 Brazil U-17 2 - 1 Qatar U-17 1
1985 Hungary U-17 0 - 0 Mexico U-17 1