Loyola University, Chicago, IL, United States

2006 Chicago Lightning 0 - 1 Milford International 1