Robert Bryant
  gp g a sh
  Arizona Sandsharks CISL 1994 9 0 1 4
  Arizona Sandsharks CISL 1993 20 3 2 15
  gp g a sh
  Arizona Sandsharks 29 3 3 19
  gp g a sh
  CISL 29 3 3 19