Kohei Matsushita
  gp min g a sh
  Atlanta Silverbacks NASL2 2012 292 0 0 1
  Atlanta Silverbacks NASL2 2011 518 0 0 6
  gp min g a sh
  Atlanta Silverbacks 810 0 0 7
  gp min g a sh
  NASL2 810 0 0 7