Jason Davis
  gp g a sh
  Detroit Safari CISL 1997 23 2 2 0
  Detroit Safari CISL 1996 27 3 2 15
  Pittsburgh Stingers CISL 1995 11 3 4 15
  gp g a sh
  Detroit Safari 50 5 4 15
  Pittsburgh Stingers 11 3 4 15
  gp g a sh
  CISL 61 8 8 30