Emsad Zahirovic
  gp min g a sh
  Atlanta Silverbacks NASL2 2011 197 0 0 2
  gp min g a sh
  Atlanta Silverbacks 197 0 0 2
  gp min g a sh
  NASL2 197 0 0 2